Емблема
ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ

Категорії

Збройні Сили України
Військовий комісаріат
Захисник - це професія
Без рубрики

Сайти


На форумі

Соціальні мережі

Архів записів

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Служба у військовому резерві

Емблема військового резерву

Резервісти - громадяни, які виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві.

Служба у військовому резерві встановлюється з метою планомірної підготовки громадян України для комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період шляхом здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь під час її проходження.

Громадяни України (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) в добровільному порядку можуть бути прийняті на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві та відповідати встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

З особою, яка відповідає вимогам, укладається контракт про проходження служби у військовому резерві відповідно Збройних Сил України або інших військових формувань.

Службу у резерві громадяни проходять без відриву від своєї основної трудової діяльності.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

(ст.26-1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу")Служба у резерві

00:10:13

Резервісти 80 оаембр, Л...

00:04:02

Служба у резерві (Армія...

00:11:30

На службу у військовому резерві приймаються громадяни (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації):

які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров'я:

громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років - на службу у військовому резерві на посадах рядового складу;

військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років - на службу у військовому резерві на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого розряду, - на службу у військовому резерві на посадах офіцерського складу.

(пункт 12 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України)

Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях.


Громадяни, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, подають:

заяву військовому комісару.

Для встановлення ступеня придатності до служби у військовому резерві за станом здоров'я громадяни проходять обов'язковий медичний огляд.

Проходження резервістами підготовки та виконання обов'язків служби у військовому резерві


• Виклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:
рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;
планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

• Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

• Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов'язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:
у мирний час - у семиденний строк;
в особливий період - в одноденний строк.

• Громадяни приймаються на службу у військовому резерві в раніше присвоєних їм військових званнях. До військових звань резервістів додається слово «резерву». Чергові військові звання присвоюються у порядку, передбаченому Положенням про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.

• Призначення резервістів на посади здійснюється командирами (начальниками) військових частин.

• Резервісти офіцерського складу можуть призначатися на посади, передбачені штатами органів військового управління, військових частин, не більше ніж на два ступені вищі або на один ступінь нижчі їх військових звань.

• Резервісти призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду служби. У разі потреби у призначенні резервіста на посаду за новою спеціальністю призначенню на цю посаду має передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

• Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:
сержантського і старшинського складу - при навчальних центрах;
офіцерського складу - при вищих військових навчальних закладах.

• Резервісти, прийняті на службу у військовому резерві з числа військовозобов'язаних (у тому числі жінок), які мають досвід військової служби, та прийняті на цю службу не за основною військово-обліковою спеціальністю, проходять перепідготовку у військових частинах (навчальних центрах), а резервісти з числа осіб офіцерського складу - при вищих військових навчальних закладах.

• Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.


Резервісти вважаються такими, що виконують службові обов'язки у військовому резерві:

1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов'язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок;

3) поза військовою частиною, якщо перебування там передбачено обов'язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника) військової частини.

(пункт 9 Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України)


Резервіст під час проходження підготовки чи зборів може бути направлений у відрядження самостійно або у складі підрозділу з метою:

участі в заходах, пов'язаних із підготовкою військ (сил);

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних з таємними документами і матеріалами або як нарочний;

супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних і резервістів, у тому числі хворих, або їх команд;

отримання нагороди або інших видів заохочення;

участі в засіданнях суду або у процесуальних діях за викликом органу дізнання чи досудового слідства;

участі у планових заходах (збори, семінари, засідання, наради тощо);

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

в інших випадках за наказом (розпорядженням) старших командирів (начальників).

(пункт 89 Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України)

Матеріальне та інше забезпечення


• Під час проходження зборів резервісти забезпечуються військовою формою одягу.

• Харчування резервістів у військових частинах під час виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється у порядку та за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

• За резервістами, призваними на збори, зберігається на весь період зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.

• Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або вповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

• Резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у розмірі визначеному у Кабінетом Міністрів.

• резервістам, які на день призову не працюють, на весь період зборів з урахуванням часу проїзду до місця їх проведення і назад військовими частинами, в яких вони проходять збори, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати

• Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов'язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення у таких розмірах на рік:

    вищому офіцерському складу - 3100 грн.;
    старшому офіцерському складу - 2800 грн.;
    молодшому офіцерському складу - 2500 грн.;
    прапорщикам, мічманам - 2200 грн.;
    сержантам - 1900 грн.;
    рядовому складу - 1600 грн.


Контракт - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, військова частина Збройних Сил України, для встановлення правових відносин під час проходження служби у військовому резерві.

Контракт укладається у двох примірниках, підписується громадянином і посадовою особою Міністерства оборони України, військової частини Збройних Сил України, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить право призначення на відповідні посади. Підпис зазначеної посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Дата набрання чинності контрактом зазначається у першому і другому його примірниках.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий - у резервіста.

Резервісти можуть укласти новий контракт у разі закінчення строку попереднього контракту.

Контракт укладається:

із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, - строком на 5 років;

із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, - строком на 5 років.

Строк контракту не може перевищувати строку, який залишився до досягнення резервістом граничного віку перебування у військовому резерві.

Контракт набирає чинності з дня видання наказу командира (начальника) військової частини про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення на посаду.

Контракт припиняється (розривається), а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві:

1) у зв'язку із закінченням строку контракту;

2) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби у військовому резерві;

3) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;

4) у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості дальшого перебування на службі у військовому резерві;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;

6) через службову невідповідність;

7) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

8) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

9) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням резервіста);

10) у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту резервістом;

11) у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

12) у зв'язку з бронюванням військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час або в разі виникнення встановлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

13) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

14) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов'язано з виконанням ним обов'язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв'язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін.

Дострокове розірвання контракту ініціюється:

1) командиром (начальником) військової частини - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 - 4, 6 - 8, 10-19 пункту 28 цього Положення;

2) резервістом - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення.

Документи, які регламентують проходження служби у військовому резерві


• Закон України „Про військовий обов’язок і військову службу”

Указ Президента України від 29.10.2012 №618/2012
„Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”


• Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 №1426
„Про структуру військового резерву людських ресурсів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 №1644
„Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів”


Дізнатися більше на офіційних сторінках військового резерву у соціальних мережах, задати питання онлайн:

Facebook ВКонтакті
Video відео про службу у військовому резерві на офіційному каналі

Випадкове фото

..................


rssМіністерство оборони

rssUkrainian Military Pages

rssНародна армія

rssРМЦ МОУ Львів

Подивись

Конго. Українські миротво...

00:06:39